Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji:

 • Wspieranie wszelkich aspektów działalności szkół, przedszkoli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez pomoc materialną i rzeczową, jak również pomoc w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży w Polsce i Republice Dominikany
 • Ochrona i promocja zdrowia dzieci w Polsce i Republice Dominikany
 • Podnoszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w Polsce i Republice Dominikany
 • Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna, dzieciom i młodzieży w Polsce i Republice Dominikany
 • Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia oraz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej, wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych i rodzin zastępczych w Polsce i Republice Dominikany
 • Profilaktyka przemocy w środowisku domowym, szkolnym i przestrzeni publicznej, profilaktyka uzależnień w Polsce i Republice Dominikany
 • Wspieranie utrzymania, budowy i remontów placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół, przedszkoli oraz zakładów opieki zdrowotnej w Polsce i Republice Dominikany
 • Polepszanie współpracy pomiędzy polskimi i dominikańskimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami naukowymi i kulturalnymi
 • Kultywowanie oraz wprowadzanie zmian cywilizacyjnych i kulturowych sprzyjających budowaniu dobrych relacji polsko-dominikańskich
 • Tworzenie ludziom, a w szczególności dzieciom, równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego w Polsce i Republice Dominikany
 • Integracja społeczeństw polskiego i dominikańskiego
 • Rozwijanie oraz wzmacnianie integracji dzieci i młodzieży polskiej i dominikańskiej
  Popularyzowanie działalności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Fundacji